Company Location: 60 Birmingham Street, Etobicoke, ON, CA-M8V2B8.